Algemene voorwaarden MB-Medisch Bevallen

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en producten van MB-Medisch Bevallen. Steeds wanneer wordt gesproken over ‘cursus’, geldt dit ook voor de workshops, masterclasses, e-learnings en andere trainingen en scholingen van MB-Medisch Bevallen.

MB-Medisch Bevallen verzorgt
- cursussen over bevallen in het ziekenhuis. Hierbij komen ervaring van artsen, de wetenschap en richtlijnen aan bod.  De cursussen zijn voor doula’s, geboortecoaches, hypnobirthingcoaches, zwangerschapsdocenten, postpartumbegeleiders, verloskundigen, artsen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden al dan niet in opleiding en anderen die op professioneel gebied te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Afhankelijk van de cursus is deze online of fysiek te volgen, dan wel op locatie indien overeengekomen.

Begrippen:
– Afnemer: degene die namens een organisatie (VSV, ziekenhuis, verloskundigenpraktijk, opleiding etc.) een overeenkomst aangaat met MB-Medisch Bevallen
– Algemene voorwaarden: Indien relevant in het kader van andere organisaties, vergoedingen, verzekeringen etc. dienen deze Algemene voorwaarden gezien en geïnterpreteerd te worden als Statuten cq. Statuut.
MB-Medisch Bevallen: het bedrijf dat cursussen en coaching aanbiedt aan zorgverleners, geboortewerkers, bedrijven en particulieren.
– Cursist: degene die zich via de website van MB-Medisch Bevallen inschrijft voor een cursus
– Cursus: duidelijk omschreven programma met kennisoverdracht, in de vorm van cursus, workshop, masterclass, webinar, voordracht, lezing, of e-learning
– Product: Fysiek of digitaal document of item waarvan het copyright (auteursrecht) berust bij MB-Medisch Bevallen, waarop bronvermelding van toepassing is, en wat niet zonder toestemming van MB-Medisch Bevallen mag worden openbaar gemaakt, gekopieerd, verspreid en/of geëxploiteerd.

Artikel 2. De Cursussen
De cursussen en coachingssessies worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast. Een uitzondering hierop vormen e-learnings, deze worden op een door de cursist gekozen moment gevolgd, desgewenst in delen.

Artikel 3. Inschrijving
Inschrijving voor een cursus of coaching geschiedt per online inschrijfformulier. 
Een inschrijving voor een cursus geeft recht op deelname aan de cursus voor één persoon.  Betaling volgt direct aansluitend aan inschrijving.
MB-Medisch Bevallen bevestigt deze inschrijving automatisch en per ommegaande per email. Deze email bevat tevens de factuur.

Voor diensten geleverd door MB-Medisch Bevallen anders dan op individuele inschrijving, zoals scholingen op locatie, voordrachten, colleges, klinische werkzaamheden etc. ontvangt de organisatie of persoon met wie een overeenkomst is aangegaan een factuur. Er geldt een betalingstermijn van 15 werkdagen. Een eerste betalingsherinnering wordt zonder bijkomende kosten verzonden. Bij een tweede betalingsherinnering worden de wettelijke incassokosten in rekening gebracht.  

Artikel 4. Accreditatie en vergoeding

Bij de cursusinformatie op de website staat vermeld bij door welke beroepsverenigingen accreditatie is verleend en voor hoeveel punten, dan wel dat deze accreditatie is aangevraagd. De cursist dient zelf desgewenst bij haar/zijn beroepsvereniging na te gaan of zij/hij in aanmerking komt voor accreditatie. 

Men kan desgewenst bij de werkgever nagaan of (een deel van) de cursus of coaching vergoed wordt.

Coaching komt in principe niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Artikel 5. Annulering door de cursist

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, of een persoon namens een organisatie de scholing wil afzeggen of verplaatsen, dient deze dat per email te melden aan MB-Medisch Bevallen.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Bij annulering vanaf 4 weken wordt het cursusgeld niet geretourneerd. Wel mag de cursist de inschrijving kosteloos wijzigen naar een collega die wel aanwezig kan zijn. 

Voor diensten t.b.v. organisaties waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden geldt dat bij annulering of verplaatsing 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd is, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 6. Annulering door MB-Medisch Bevallen
MB-Medisch Bevallen behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 10 dagen van tevoren worden gemeld. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan uiteraard 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden de geboekte cursus op een andere datum te volgen of een andere cursus te volgen.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
MB-Medisch Bevallen zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursussen van MB-Medisch Bevallen is op eigen risico. MB-Medisch Bevallen is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal, waaronder slides, werkboeken en factsheets, video’s en audio’s, zijn eigendom van MB-Medisch Bevallen. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal, en overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door MB-Medisch Bevallen voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van MB-Medisch Bevallen mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal  of de producten worden geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Algemene Voorwaarden MB-Medisch Bevallen, versie januari 2023